Παρακολούθηση της Επίδρασης του «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE» στους Εμπλεκόμενους Φορείς

Η θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Γυάρου έχει διπλό στόχο! Να προστατέψει το θαλάσσιο περιβάλλον και ταυτόχρονα να συμβάλλει σε μια εναλλακτική και βιώσιμη οικονομία των κοντινότερων, σε αυτή, νησιών.

Η οικονομία και το βιοτικό επίπεδο της τοπικής κοινωνίας της Άνδρου και της Σύρου θα επηρεαστούν άμεσα από το μέλλον της Γυάρου και είναι ευθύνη της ομάδας του προγράμματος να προσδιορίσει  τον βαθμό της επιρροής των δράσεων του προγράμματος «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE» απαντώντας σε δυο κρίσιμα ερωτήματα.

Πώς και πόσο θα επηρεάσει τις δύο αυτές οικονομίες η νέα θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή; Το μοντέλο διαχείρισης που προτείνεται για τη Γυάρο βασίζεται στην οικοσυστηµική προσέγγιση και περιλαμβάνει τις αλληλεπιδράσεις όλων των ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων ομάδων με το οικοσύστημα της περιοχής.

Για να παρακολουθηθούν και να καταγραφούν οι επιπτώσεις που θα έχουν τα διαχειριστικά μέτρα στην τοπική κοινωνία, και ειδικότερα στην οικονομία και το εισόδημα των κατοίκων της Άνδρου και της Σύρου, θα χρειαστεί να μελετηθούν βασικοί δείκτες που αποτυπώνουν αυτές τις επιπτώσεις.

Οι δείκτες αυτοί θα είναι ποιοτικοί και ποσοτικοί και θα καταγράφονται κατά την διάρκεια του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων. Οι κύριοι δείκτες θα προκύψουν από τα εξής:

  • Την κοινωνική στάση απέναντι στη διαχείριση της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής και στο ρόλο που έπαιξε στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
  • Την κοινωνική  αντίληψη στη συνεισφορά που είχαν οι δράσεις του προγράμματος στην οικονομία της περιοχής.
  • Τις αλλαγές στην οικονομική κατάσταση των κατοίκων της περιοχής.
  • Την προστιθέμενη αξία της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στον τουρισμό της περιοχής.
  • Την αύξηση του ποσοστού του οικοτουρισμού και των επισκεπτών γενικά.
  • Την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Η λίστα θα αναδιαμορφώνεται ανάλογα με τα αποτελέσματα των κοινωνικών και οικονομικών μελετών που θα πραγματοποιηθούν, μια στην αρχή και μια ένα χρόνο πριν τη λήξη του προγράμματος. Η τελική μελέτη θα συνθέσει τα αποτελέσματα αποτυπώνοντας τη συνολική επίδραση του «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE» στις κοινωνίες της Άνδρου και της Σύρου.

Παρακολούθηση της Επίδρασης του «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE» στους Εμπλεκόμενους Φορείς

Η παρακολούθηση της επίδρασης του «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE» στους εμπλεκόμενους φορείς γεννά μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα στα οποία καλείται να δώσει τις απαντήσεις η ομάδα του προγράμματος.

Ερωτήματα όπως:

  • Πώς θα αξιολογηθούν οι δράσεις σχετικά με την αλλαγή της συμπεριφοράς των φορέων της Άνδρου και της Σύρου που συμμετείχαν στα σεμινάρια, σε σχέση με τις δράσεις προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος;
  • Πώς θα αξιολογηθεί η αλλαγή αντιμετώπισης της Μεσογειακής φώκιας και των θαλάσσιων οικοτόπων της Γυάρου, από τα άτομα και τις επαγγελματικές ομάδες που επισκέπτονται και χρησιμοποιούν το νησί;
  • Πόσο αποτελεσματικές ήταν οι διαλέξεις και οι ημερίδες που παρακολούθησαν, καθώς και οι συμμετοχικές διαδικασίες τις οποίες διδάχτηκαν;
  • Οι φορείς που εμπλέκονται άμεσα με τη θάλασσα και οι οποίοι παρακολούθησαν τα ειδικά σεμινάρια άλλαξαν τελικά την αντίληψή τους ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη νέα πρωτοβουλία;

Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα θα διερευνηθούν ζητήματα όπως, η αλιευτική δραστηριότητα πριν και μετά την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος, η στάση του συνόλου των κοινωνιών που επηρεάζουν, δρουν και επισκέπτονται το νησί της Γυάρου όπως, οι τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Γυάρο, η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και οι κάτοικοι που επισκέπτονται το νησί για να απολαύσουν το φυσικό του περιβάλλον.

Οι έρευνες αυτές θα βασιστούν σε συγκεκριμένους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες ανάλογα με τον εκάστοτε φορέα και θα εξετάσουν τη συμπεριφορά και τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και του συνόλου της κοινωνίας.

Με αυτό τον τρόπο θα παραχθούν συμπεράσματα για τη γνώμη των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τις  δράσεις προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος συνολικότερα, ενώ θα διαφανεί ο τρόπος με τον οποίο αφομοιώθηκαν τελικά στην καθημερινότητα των κοινωνιών της Άνδρου και της Σύρου οι δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος.